Dating persoane cu handicap

Posted by / 25-Nov-2017 02:10

Dating persoane cu handicap

Mai ales in conditiile in care numele primarului nu are absolut nicio importanta in cauza, el fiind chemat in instanta pentru ca reprezinta unitatea administrativ teritoriala (sectorul 1) si conduce Primaria si nu pentru ca primarul a dat un ordin in acest caz.Iar a pune faptul ca e important ca era un bolnav incurabil in titlu este la fel de inutil in contextul stirii. PS later update 23.01: A aparut si decizia care de fapt e a unei Judecatoriei sectorului 1 (la Tribunalul Bucuresti s-a judecat doar recursul, care a fost respins) O public mai jos cu mare placere, pentru ca este de departe cea mai bine redactata hotarire a unei instante romanesti pe care am vazut-o pina acum. Raportând textele de lege mai sus enunţate la situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că prezenta acţiune este întemeiată.Pe aceste liste erau trecute toate datele de identificare a persoanelor cu handicap grav şi accentuat respectiv numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul de buletin, adresa şi gradul de handicap. 292/, respectiv 012/ Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 a transmis spre afişare pe site doar Hotărârile nu şi tabelele anexă ce fac parte integrantă având în vedere tocmai datele cuprinse în acestea. La , printr-o cerere intitulată „răspuns la întâmpinare”, reclmantul a răspuns apărărilor formulate de pârâtă, subliniind că însăşi pârâta a recunoscut că au fost publicate pe site-ul său anexele hotărârilor, că CNCD a constatat că publicarea pe site-ul Primăriei şi a listelor de persoane reprezintă discriminare conform art. În cazul de faţă, fapta pârâtei este calificată de instanţă ca fiind o gravă neglijenţă. citesti cu atentie, vezi ca scrie de fapt “Stirea provine probabil de la” si daca citesti si stirea citata poti sa vezi exact de unde vine povestea - “Sebastian Turcu, directorul executiv al Uniunii Naţionale a Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA)” Cit despre sintagma “infractor ordinar", probabil ca asa va simititi… Am solicitat chiar azi acest lucru administratorului unui forum si drept raspuns mi-a sters contul…Reclamantul a precizat că din punctul său de vedere, pentru a beneficia de respectivele facilităţi de a călători cu metroul era mult mai util şi eficient ca aceste liste să fie comunicate Metrorex şi nu pe site-ul primăriei. Prin fapta descrisă reclamantul consideră că i s-au încălcat drepturile şi i s-a produs un prejudiciu moral, fiind încălcate prevederile Legii nr. 112 civ., reclamantul a ataşat copii de pe certificat de încadrare în grad de handicap, program individual de recuperare, readaptare şi integrare socială, liste de date cu caracter personal, nr. Pârâta a învederat că cele două hotărâri ataşate cererii de chemare în judecată nu provin de pe site-ul instituţiei pârâte, neprezentând bara de identificare „ Concluzionând, afirmând că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată, subliniind că ziarul Cotidianul este cel care a adus la cunoştinţa opiniei publice listele anexă la hotărâri în 2008, contrar celor statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Lingens contra Austria. Activitatea pârâtei, autoritate publică locală, condusă de o persoană care, potrivit legii, are obligaţia de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, este analizată după exigenţe mai mari decât cele care reglează comportamentul unei persoane fizice. Eu am reclamat o contraventie, care provenea de la o firma. Dar forumurile care publica liste intregi de date personale (nume, prenume notele obtinute la examenele de facultate)? Notele afisate la facultate pot fi preluate si publicate de oricine, oriunde? In acelasi context, revin cu o speta mai veche discutata tot aici: Situatia datdelor personale si financiare care, culmea, sunt tratate ca date publice si postate pe site-ul RENului au purtat pentru o zi numele faimoșilor reni ai bătrânului legendar: Rudolf, Comet și Dancer.

256 civ., instanţa a adoptat următoarea hotărâre: I. 1) sub număr de dosar […], repartizat aleatoriu în modalitatea informatică prezentului complet (civil nr. 39) prin care a arătat că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/ au fost aprobate listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul pe luna ianuarie respectiv februarie a anului 2006, liste ce fac parte integrantă din cele două hotărâri. Afişarea pe site-ul instituţiei pârâte a anexelor celor două hotărâri ce cuprind datele cu privire la tipul handicapului, respectiv deficienţa cu care au fost diagnosticate persoanele ce beneficiază de dispoziţiile acestor hotărâri s-a datorat unei erori tehnice, neurmărindu-se niciun moment discriminarea acestora. Toate hotărârile adoptate de către consiliul Local sunt aduse la cunoştinţa publică inclusiv prin afişare pe site-ul Primăriei Sectorului 1, având în vedere dispoziţiile legii nr. 137/2000, dispunând amendarea contravenţională a Primarului Sector 1 Bucureşti. În prezenta cauză au fost administrate proba cu înscrisuri şi proba testimonială în cadrul căreia a fost audiat martorul propus de reclamant, […] (f. A fost depus şi punctul de vedere al Federaţiei UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HVI/SIDA), punct de vedere înaintat CNCD (f. 44 din Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului). Prin lansarea informaţiei în spaţiul virtual al internetului, chiar şi pentru un scurt moment, pârâta a făcut posibilă accesarea, vizualizarea datelor personale ale reclamantului de un număr indefinit, dar potenţial foarte mare de alte persoane (public).Nemaifiind alte cerereri de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei. 8-30) au fost publicate pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1 Bucureşti. 56) reiese că ulterior dezvăluirii făcute de pârâtă reclamantul a devenit mai retras, a avut probleme cu mama sa din partea unui vecin, s-a creat un vid social, i s-a diminuat cercul de prieteni, spre sfârşitul anului 2006 reclamantul alegând să stea temporar într-o locuinţă închiriată, reclamantul simţindu-se marginalizat. 26 din Constituţia României, potrivit căruia autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, defineşte datele cu caracter personal astfel: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori speciici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 5, orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare. b defineşte prelucrarea datelor cu caracter personal, printre altele, ca fiind dezvăluirea acestor date către terţi, prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod. Asemenea consideraţii capătă un aspect şi mai pronunţat atunci când este vorba despre protecţia confidenţialităţii informaţiilor privitoare la seropozitivitatea unei persoane. Din situaţia de fapt reţinută, reiese că pe site-ul Primăriei Sectorului 1 Bucureşti au fost expuse numele, domiciliul, CNP-ul şi denumirea bolii reclamantului […].Reclamantul, prin avocat, având cuvântul pe fondul cauzei, solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei la plata daunelor morale în suma indicată în acţiune, ca despăgubiri pentru prejudiciul moral ce i-a fost provocat, fiind îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale. 150 civ., analizând înscrisurile din dosar, instanţa reţine cauza spre soluţionare. În cursul desfăşurării procedurii au fost depuse la dosar scrisori de susţinere (f. 12 din , Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti a aprobat listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metrolul pentru luna ianuarie şi februarie 2006 (f. Acest lucru reiese din scrisorile de susţinere, din articolul publicat în ziarul Gardianul, din Hotărârea nr. 24) a CNCD, dar nu în ultimul rând, din mărturisirea pârâtei care în întâmpinare a declarat: „Afişarea pe site-ul instituţiei noastre a anexelor celor două hotărâri ce cuprind datele cu privire la tipul handicapului respectiv deficienţa cu care au fost diagnosticate persoanele ce beneficiază de dispoziţiile acestor Hotărâri s-a datorat unei erori tehnice, neurmărindu-se în niciun moment discriminarea acestora.” 19. Faţă de această realitate, domnul […] solicită repararea prejudiciului moral ce i-a fost cauzat prin obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000 Euro, în echivalent lei şi scuze publice. Martorul, preşedintele Federaţiei UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) a declarat că aceste persoane au nevoie de o îngrijire specială, stresul având efecte negative. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât î măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii şi moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. Prin acest act material săvârşit de un angajat al pârâtei au fost încălcate toate dispoziţiile legale citate în paragrafele 25-30 ale prezentei hotărâri.998 Cod civil, în termeni precişi şi cuprinzători, ce evocă neîndoielnic ideea reparării daunei în totalitatea sa, fără nicio restrângere sau limitare în raport de natura intrinsecă a acestuia. Deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, în plan fizic, psihic şi afectiv, importanţa valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării. Toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs, astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără justă cauză a celui care pretinde daunele morale. Reclamantul a solicitat repararea prejudiciului moral prin obligarea pârâtei la plata sumei de 378.690 lei (echivalentul a 100.000 Euro) şi scuze publice. Faţă de toate cele ce preced, statuând în echitate (în lipsa unor criterii legale), instanţa apreciază că suma solicitată de reclamant este disproporţionat de mare şi că prejudiciul moral suferit de domnul […] poate fi reparat cu suma de 42.767 lei (echivalentul a 10.000 Euro la data pronunţării). În ceea ce priveşte cea de a doua modalitate prin care reclamantul a pretins repararea prejudiciului moral (scuzele publice), faţă de geneza acestei cauze (publicarea, afişarea, dezvăluirea publică a datelor personale şi a stării de sănătate a reclamantului), instanţa consideră inoportună ieşirea din nou în public cu această problemă, instanţa consideră că acesta nu ar fi un mod corespunzător de reparare a prejudiciului cauzat în condiţiile speţei de faţă. Cu toate acestea, nimic nu împiedică reprezentantul instituţiei pârâte – în această calitate – a prezenta, în particular, scuze datorate moral reclamantului pentru situaţia creată de angajaţi ai instituţiei pârâte. Această apreciere a instanţei se justifică prin scopul educativ inerent procesului civil la realizarea căruia este chemat a-şi da concursul judecătorul cauzei. Pentru toate motivele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa urmează să admită în parte acţiunea având ca obiect pretenţii-daune morale şi să oblige pârâta Primăria Sectorului 1 Bucureşti să plătească reclamantului […] suma de 42.767 lei (echivalentul a 10.000 Euro la data pronunţării), reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul moral. Faţă de soluţia la care a ajuns instanţa în urma deliberării, având în vedere dispoziţiile art. care prevăd că partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, instanţa urmează să ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

dating persoane cu handicap-86dating persoane cu handicap-39dating persoane cu handicap-67

[…] Şedinţa publică de la: Instanţa constituită din: Preşedinte: Ana-Maria PUIU Grefier: Alexandra Ioana MARINIDE Pe rol fiind soluţionarea acţiunii având ca obiect pretenţii-daune morale, iar ca părţi: reclamantul […], cu domiciliul în […] cu domiciliul procesual […] şi pârâta PRIMĂRIA SECTOR 1, PRIN PRIMAR CHILIMAN ANDREI IOAN, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul, prin doamna avocat Dumitrescu Andreea-Daniela, cu împuternicire la fila 3, lipsă fiind pârâta. Aceste informaţii pot fi divulgate doar dacă pacientul şi-a dat acordul. De aceea Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că respectul caracterului confidenţial al informaţiilor privitoare la sănătatea persoanei constituie un principiu esenţial al sistemului juridic din statele semnatare ale Convenţiei.

One thought on “dating persoane cu handicap”